Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kronolojisi
 • Defterhane’nin kuruluşu - Orhan Gazi Dönemi
 • Defterhane adının ilk kez kullanılması - Fatih Sultan Mehmed’in Teşkilat Kanunnamesi
 • Bilinen ilk defter emini - Ali Çelebi
 • Safer 905-Zilka’de 906) (Ekim 1499-Haziran 1501
  Defterhane’nin tapu senetlerini düzenlemekle görevlendirilmesi
 • Tapu Teşkilatı’nın Kuruluşu
 • C.Evvel 1263 (Mayıs 1847)
  Tapu teşkilatının ilk defter emini El Hac Mehmed Said Muhib Efendi
 • Arazi Kanunnamesi’nin ilanı
 • İlk Kadastro (arazi tahrir) Nizamnamesi’nin ilanı
 • 1277 (1860/1861)
  Defterhane taşra teşkilatı’nın kurulması
 • Vilayet Tapu Mesalihi Hakkında Talimat
 • Defter-i Hakani Nezaretinin kurulması
 • 10 Ramazan 1288 (23 Kasım 1871)
  İlk Defter-i Hakani Nazırı - Kani Paşa
 • 10 Ramazan 1288 (23 Kasım 1871)
  Son Defter-i Hakani Nazırı - Mahmud Esad Efendi
 • Defter-i Hakani Nezareti Teşkilat Nizamnamesi’nin ilanı
 • Yeni Defterhane binasının yapılışı
 • Kadastro Mektebi’nin Kurulması
 • Defterhane’nin emanete dönüştürülmesi Defterhane’nin Maliye nezareti’ne bağlanması
 • İlk Kadastro Kanunu’nun ilanı Emval-i Gayr-i Menkule Tahdid ve Tahrir Kanunu
 • Defter Emaneti Nizamnamesi’nin ilanı
 • Defterhane’nin lağvedilmesi
 • 5 T.sani 1338 (5 Kasım 1922)
  Son defter emini - Cemal Beyefendi
 • Umur-ı Tasarrufiye Müdüriyetinin ihdas edilmesi
 • Tapu Müdüriyet-i Umumiyesinin kurulması
 • 1924
  İlk Tapu Umum Müdürü - Cemal Beyefendi (Vekaleten) - Ziya Akif Beyefendi (Asaleten)
 • Tapu Umum Müdürlüğüne kadastro teşkilatının eklenmesi
 • 2 Mayıs 1925
  İlk Tapu ve Kadastro Umum Müdürü M. Atıf Beyefendi (BAYINDIR)
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün İlk Teşkilat Yasası - 2997 sayılı Kanun
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Adalet Bakanlığı’na bağlanması - 3707 sayılı Kanun
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlanması - 5840 sayılı Kanun
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlanması - 24949 sayılı Resmi Gazete)
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanması - 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 648 Sayılı KHK ile Bakanlığın adı değişmiştir.)